Grevy's Zebra
Portrait of a Grevy's Zebra. Samburu, Kenya.